Skip to content

Høringssvar - Forslag til ny forskrift om energiutredninger

NVE foreslår å erstatte den någjeldende forskrift om energiutredninger med en ny forskrift. Naturressurskommunene har avgitt høringssvar. Høringsfristen er 22. september 2023.

Naturressurskommunene skriver blant annet at utbygging, drift og vedlikehold av kraftledningsnettet på alle spenningsnivåer er av vital betydning for hele kommunesektoren. Kraftledningsnettet berører imidlertid i særlig grad kommuner som er eller vil kunne bli vertskap for de store kraftproduksjonsanleggene, kommuner med store verneområder og kommuner med store industrianlegg. Forskriftsforslaget om energiutredninger har derfor særlig betydning for de kommunene som er tilsluttet en eller flere av de interesseorganisasjoner som tilhører nettverket under Naturressurskommunene.

NVE uttaler i høringsdokumentet at forslaget til ny forskrift om energiutredninger innebærer at nettutredningsprosessen blir standardisert og beskrevet mer i detalj og at forskriften innfører en obligatorisk plikt til å melde inn tiltak i PlanNett. – Overordnet ser Naturressurskommunene positivt på dette.

Naturressurskommunene ser også positivt på at forskriftsforslaget søker å styrke sammenhengen mellom utviklingen i kraftledningsnettet og den alminnelige samfunnsutviklingen i kommuner og regioner. For Naturressurskommunene bør dette være en overordnet målsetting med alle energiutredninger, før man dukker ned i hvilke teknisk- økonomiske løsninger som vil være å foretrekke i det enkelte tilfelle.

Det er sentralt at de utredningsarbeider som skal utføres i medhold av forskriften, i tilstrekkelig grad involverer de kommuner som vil bli berørt av ledningsanlegg eller melder behov for nettforsterkninger i sin kommune eller region. En tilfredsstillende nettutvikling vil være en absolutt forutsetning for å kunne nå lokalpolitiske målsetninger om utvikling av bosetting, lokal industri og næringsliv.

Det er bred politisk enighet om behovet for en snarlig grønn omstilling. Denne omstillingen vil kreve omfattende utbygging av tilgjengelige fornybare energikilder, og som en følge av dette en omfattende nettutbygging. Ikke bare til erstatning for dagens fossile energibruk, men også som grunnlag for nye grønne næringer, er omfattende utbygging av fornybar energi nødvendig.

Både produksjon, nett og grønne næringer krever areal. Hovedtyngden av de arealer som vil være nødvendig å ta i bruk, ligger utenfor bymessige strøk, og i all hovedsak i kommuner organisert under Naturressurskommunene, som har gunstige naturressurser for fornybarutbygging og betydelige utmarksområder med mulig plass til nye næringer som batterifabrikker, datasenter, hydrogen- og ammoniakkfabrikker mv.

Naturressurskommunene vil påpeke at det er viktig at kommunenes rolle ivaretas når dagens utfordringer med kraft- og nettordningene skal løses. Naturressurskommunene har i uttalelsen om Regjeringens handlingsplan fremhevet behovet for å gi kommunene en formell rolle ved prioriteringen av nettkapasitet:

«Slik Naturressurskommunene ser det, er modenhetskriteriene bedre enn dagens «først til mølla»prinsipp, men er altså kritisk til at det er nettselskapet som etter modellen får myndighet til å foreta prioriteringene. Fordeling av et knapt gode, som strøm og nettkapasitet er, bør foretas av offentlige myndigheter – etter faglige anbefalinger fra nettselskapene. Etter Naturressurskommunenes syn bør kommunene gis en formell rolle i denne prioriteringen. Dette er i realiteten et spørsmål om hvorvidt kommunenes arealplaner kan gjennomføres eller ikke. Der det ikke dreier seg om nasjonale interesser, er det kommunene som er nærmest til å foreta denne prioriteringen. Et slikt grep krever lov- og forskriftsendringer, og er et punkt Naturressurskommunene vil følge opp.»

Det er Naturressurskommunenes syn at dette hensynet og kommunens betydning bør komme til uttrykk i forskriften.

Les hele høringssvaret her.