Om Industrikommunene

Målet med organisasjonen er å sikre kommunene en andel av verdiskapingen av lokal næringsvirksomhet, påvirke samfunnets holdninger til industrien og ivareta medlemskommunenes interesser ved
fastsettelse av industrielle rammevilkår og utvikling.

Leder er Geir Waage.

Styre og sekretariat

Landsmøtet velger et styre på åtte personer med varamedlemmer i rekkefølge. Styremedlemmene velges for en periode på to år. Landsmøtet velger styrets leder og nestleder fram til neste landsmøte blant styremedlemmene.

Sekretariatet har ansvaret for innkalling til landsmøtet, styremøter og referater fra møtene. Sekretariatet har ansvaret for forretningsførsel og medlems- og saksarkiv.

Styreleder og sekretær tegner selskapets firma.

Landsmøte

Landsmøtet er organisasjonens øverste myndighet og holdes hvert år innen utgangen av juni. Landsmøtet behandler og vedtar årsmelding, regnskap, handlingsplan, kontingent og eventuelle vedtektsendringer etter forslag fra styret, og velger styre med varamedlemmer og valgkomite.

Vedtektsendringer

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall på landsmøtet.

Kontingent

Utgiftene til Industrikommunene dekkes ved en årlig kontingent som hver medlemskommune betaler til organisasjonen innen utgangen av mars hvert år. Kontingentens størrelse fastsettes av landsmøtet etter forslag fra styret.